IHD

REGULAMIN UŻYTKOWANIA "I Have a Dream" SNOWPARKU

Góra Kazury Ursynów Warszawa

Korzystanie z "I Have a Dream" Snowparku jest darmowe. Każda osoba korzystająca z obiektu - Użytkownik ,obowiązana jest do zapoznania się , zaakceptowania i przestrzegania poniższego Regulaminu.

1. Urządzenia Snowparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na nartach i snowboardzie.
2. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Snowparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, zaleca się również jazdę w komplecie ochraniaczy.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń Obsługi obiektu, a nie stosowanie się do jej poleceń, skutkować może wydaleniem z obiektu.
5. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obrębie Snowparku tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę obiektu.
6. Na każdym z elementów Snowparku może przebywać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.
7. O poziomie zaawansowania i wyborze poziomu trudności przeszkód decyduje sam korzystający.
8. Chodzenie po elementach Snowparku, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
9. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.
10. W przypadku większej ilości osób w Snowparku poinformuj innych o zamiarze najazdu na przeszkodę poprzez podniesienie ręki i upewnienie się, że nikt wcześniej nie wyraził zamiaru najazdu na tą samą przeszkodę.
11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Snowparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Obsługi o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Snowparku.
13. Wszyscy korzystający z urządzeń Snowparku czynią to na własną odpowiedzialność.
14. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
15. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.
16. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Snowparku, a w przypadku jej braku zgłosić fakt pisząc na pocztę elektroniczną pod adres info@ihd.waw.pl.
17. Zabrania się wnoszenia na teren Snowparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
18. Jazda i przebywanie na terenie Snowparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabroniona.
19. Uwaga! Uprawianie snowboardingu i narciarstwa może pociągać za sobą poważne ryzyko narażenia zdrowia oraz mienia. Zachowując szczególną ostrożność będąc uważnym i nie przeceniając swoich umiejętności możesz to ryzyko zminimalizować, jednakże nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. 20. Pamiętaj o innych użytkownikach Snowparku - nie jeździsz sam - bądź przewidujący i uważny !
PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !
"Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"

Obiekt - "I Have a Dream" Snowpark Warszawa Ursynów górka Kazury

Urządzenia ,elementy ,przeszkody - wszystkie budowle i instalacje wchodzące w skład "I Have a Dream" Snowparku, które zostały zamontowane i oddane do użytku przez Obsługę.

Użytkownik - osoba korzystająca z urządzeń "I Have a Dream" Snowparku.

Obsługa - Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych ; w czasie zawodów - organizatorzy imprezy sportowej

UWAGA!

Każdy użytkownik przed jazdą w IHD Snowparku zobowiązany jest do zapoznania się, zaakceptowania i stosowania się do zasad zawartych w Regulaminie Snowparku.

UWAGA!

Obsługa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, będące wynikiem korzystania z urządzeń Snowparku.